શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ
Sheth R.D. Higher Secondary School, Mundra | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

ધોરણ - 8 થી 12 (સોમ થી શુક્ર શાળાનો સમય) 7.40 થી 1.20
રિસેસનો સમય 10.15 થી 10.40
ધોરણ - 8 થી 12 (શનિવાર શાળાનો સમય) 7.40 થી 11.30
રિસેસનો સમય 9.30 થી  9.50