શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ
Sheth R.D. Higher Secondary School, Mundra | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : શેઠ આર.ડી.ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
શાળાનું સરનામું : શાસ્ત્રી મેદાન સામે, બંદર રોડ, મુંદરા, કચ્છ
શાળાનો ફોન નંબર : 02838-222108
શહેર : મુંદરા
રાજય : ગુજરાત
પિન કોડ : 370421
શાળાનું ઇ-મેલ : rdhighschool@gmail.com
ટ્રસ્ટનું નામ : શેઠ આર.ડી.એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર : E-2166 (Bombay)
S.S.C ઇન્ડેક્ષ નંબર : 53.038
H.S.C ઇન્ડેક્ષ નંબર : 04.008
આચાર્યનો ફોન નંબર : 02838-222574
મોબાઇલ : 9427452812સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :