શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

� �

� � � � � � � � � � �.�. 1899� � � � � � 1909� � �.�.� � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �.�.� � � � � � �. � � � � � � �. � � 32 � � � � � � � �..� � � � � � � � �.

 1. � � � � �
 2. � � � � �....
 3. � � � � � � �,� � �...
 4. � � � �.
 5. � � � � � �.
 6. � �,� � �. � � � � � �...
 7. � �,�,�, �, �, � � � � �.
 8. � � � � �....

� � � � �

 1. � � 9 � 11 � � � � � � � �,� �,�,� � � � � �
 2. � � � � � � � � � � � � � � � � �,� � � � � � � � � � � �.
 3. �- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,�, �, � � � � � � �.�. �.�.� � � � �.
 4. � �- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .� � �, � �,� � � � �.
 5. � � � � � � � � � � � � � � 1 � � � � �,� � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �.
 6. � �,� �,�,�,�,�-� � � � �.
 7. 15� �, 26� � � � � � � � � � � � � � �, �,� � � � � �...
 8. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � �.
 9. � �,�, �, � �, � � � � � � � � � � �.
 10. � � � � (�) � � � � � �.

સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ