શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

��

� � � � � � � � � �. � � � 50 � � � � �. � � � �.� � �.�.� � � �. � � � � � �. � � � � � � � � �.

  1. � � � � � � �.
  2. � � � � �.
  3. � � � � � � � � � � �.
  4. � � � � � � �.
  5. � � � � � � � � � �.

� � �

� � � � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �.

� �. 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � �,� � �,� �, � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � �, �, � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � �. � �, � �,� � � � �.� � � � � � � � � � � �.

� - � � � � � � � � �. � � � �,� � �,� � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � �, � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.

સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ