શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

� � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � , � � � �. � � � � � � �. � � � � � 10 � � � � � � � �, � � � � � � � � � � �.

� 50 � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � �

  1. � � � �.
  2. � � � � �
  3. � � � � � � � � �
  4. � � � � � � � �.
  5. � � � � � � � � �.
  6. � � � � � � � � �.
  7. � � � � � � � � � � � � � � � �.
  8. � � �,� � � � � � �.
  9. � � � � � �.

� � � �

� �

� � � � � � � � �.8 � 10 � 50 � � � �.

� � � � � � � � � � � � � �. 8 � 10 � � � � � � �.

� � 50 � � � �. � 25 � � � � � � �. � � � � � � � � �.

� � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �.

� � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � / � � � � � � �.

� � � � 15 � 5 � � � � � � �,.� � �,�,�,�, �, � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � �.�.� � � � � � � � � � �. � � � � � �,� � � �.�.� � � � �.�.� � �.�.� � � �.

� � �

� � � � � � �

� � � � � � � � � � � �,� � �,� � � �,� � � � � � � � �. � � � � �,� �,� �,� � � � � �. � � �. 8 � 10� � � � � � � � �.

� � � � � � �. � � � � � �.
સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ