શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

� 21� �.-2010� � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.� � � �, � � ,� � � � � � � � �. � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � �-1 � � 1066 � � � �.� �,�, � � � � � � � �. � �,� � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � �,� � � � � � � � � � / � / � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � �.

� � / � �-� �

� � � �-� � � �-� � � � � � � � �. � � � � 16 � � �-� � � � 16 � � �-� � � � � � �. � � � � � � � � �.�.�.�.� � � � � � � � � �.�.� � � � �. � �,� ,� � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �. � -2009-10� � � � (� �) � � � � � � �.

સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ