શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - �-��

-

� � 44� � � � 5-10-10 � 6-10-10� � � � � � � .� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

�.5-10-10 � � � 9-30 � � � � � � � � � � � � � �.�.� � � � � � � �.� � � � � � 44 � � � � � �. � � � �.�.�.�.� � � � �.�.� � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � �.�.�,� � � � � �.�.�. � � �.�.�. � � � � � � � � � � �.�.� � � � � 152 � � � � 21 � � � � �.

� � � � � � � �,� �,�, � � �-�-� � � � � � � �. � � � � � �.�.�. � � � �.� �,� � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � �. 05-09-09 � � � � � � � � � � � �. � � �.�.� � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � �.�. � � � � � �.�. � � � � �. � � � � � �.�.�.�. � � �.�..� � � �.�.� � � � �.સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ