શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

� � � � � � � � �. � � �. 11� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.

� � �. � � � � � � � � � � �. �,�,�, �, � � � � � �, � � � � � � � �.

� -

� � �, � � � �

� � � �, � � � � � � � �. � � �.

� � � � � � - � � � � � � � �.

� � � � � � �, � � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � - � � � �.

� � � �- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � . - � � � � � � � � � � (� �) � - � � � � � - � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � �- � � �-� � �-� � � � � �, � � � � � �,�,�,� � � � �.

� � � � � �,�, � � � -� �-� � � � � � � � � � � � �

સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ