શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

� � � � � -1 � 4 � � � �. � � � � � � � �. �-�-� � �.�.�. � � � � � � � � � �. � � -� � � � � � � � � � � � �.

�.� � � �,�.�.�.� � � � � � � � � �. � �, � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. �.�.�.� � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � ( �.�.�..�.�.�. � � .)� � � � � � � �.


સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ