શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

પ્રવૃતિઓ

કેરિયર કોર્નર

-

વિગતવાર

પ્રિયરેશન શિબિર

-

વિગતવાર

યુવા-મહોત્સવ

-

વિગતવાર

ખેલ મહાકુંભ

-

વિગતવાર

સાયન્સ કલબ

-

વિગતવાર

ઈકોકલબ પ્રવૃતિઓ

પ્રસ્તાવના

વિગતવાર

સ્કાઉટીંગ પ્રવૃતિ

પ્રસ્તાવના –

વિગતવાર