શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી સ્નેહલ દિનેશકુમાર વ્યાસ

Designation:આચાર્યશ્રી 
Phone :02858222574 
Mobile:9427452812 

અબ્બાસી અબૂ હસ્સાન મોહમદ હસીબ એ.

Designation:સુપરવાઈઝરશ્રી 
Phone :02838222602 
Mobile:9374808007 

શ્રી નિલેશ પુરુષોતમદાસ દાણીધારિયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9408202255 

શ્રી ધર્મેન્દ્ર વેલગર ગોસ્વામી

Designation:ઉધોગ શિક્ષક 
Mobile:9427452811 

શ્રી રમેશચંદ્ર અંબારામભાઈ જોશી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9978383366 

શ્રી કે.જે.બારીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9879714650 

શ્રી રસિકભાઈ લાલાભાઈ વણકર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9879495503 

શ્રી રણજીતકુમાર રમણભાઈ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9726905255 

શ્રી અમૃતભાઈ આલજીભાઈ મકવાણા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9427220882 

શ્રી સુધીરકુમાર સૂર્યકાન્ત પુરોહિત

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9427232006 

શ્રી રાજીવ ભરતભાઈ ત્રિવેદી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9879716119 

કુ.નૂતન ધ્વારકાદાસ બજરીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02838222675 
Mobile:9825953910 

શ્રી મનોજકુમાર માનસિંહ ઠાકોર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :223320 
Mobile:9925761432 

શ્રી મહેશ હરિદાસ ઠકકર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9879928132 

શ્રી પૃથ્વીરાજસિંહ પીરદાનસિંહ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9925640202 

શ્રી પ્રફુલ્લ દેવજીભાઈ બાંભણિયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9925106330 

શ્રી નિલેશ રતિલાલ જોષી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :0283822820 
Mobile:9067188104 

શ્રી કિશોરસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02838222446 

શ્રી દીપસંગજી જશુભા જાડેજા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9429812238 

શ્રી નિતીનકુમાર કાનાભાઈ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9726837621 

શ્રી તુષારભાઈ વિજયભાઈ ગઢવી

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Mobile:9974093090 

શ્રી ભાવેશ અનિલભાઈ રાવલ

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Mobile:9825435235 

ફાલ્ગુની દિનેશભાઈ જોષી

Designation:સાથી સહાયક 
Mobile:9925240734 

શ્રી દેવેન્દ્ર લાલજી જોષી

Designation:હેડકલાર્ક 
Mobile:9726462677 

શ્રી કિશોર જાદવજી કાકા

Designation:ગ્રંથપાલ 
Phone :02838222871 

શ્રી કોલી વાધા કરમણ

Designation:પટાવાળા 
Mobile:9687717101 

શ્રી કાનજી કરસન મારવાડી

Designation:પટાવાળા 
Mobile:9429816507 

શ્રી દિલીપ દેવજીભાઈ આયર

Designation:પટાવાળા 
Mobile:9428080655