શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

સ્ટાફની માહિતી

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02858222574 
Mobile:9427452812 

� � � � � �.

Designation:�� 
Phone :02838222602 
Mobile:9374808007 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9408202255 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9427452811 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9978383366 

� �.�.��

Designation:� �� 
Mobile:9879714650 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9879495503 

� � �

Designation:� �� 
Mobile:9726905255 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9427220882 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9427232006 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9879716119 

�.� � ��

Designation:� �� 
Phone :02838222675 
Mobile:9825953910 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :223320 
Mobile:9925761432 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9879928132 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:9925640202 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9925106330 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :0283822820 
Mobile:9067188104 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02838222446 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9429812238 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9726837621 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9974093090 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9825435235 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:9925240734 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9726462677 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02838222871 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9687717101 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9429816507 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9428080655