શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
મુંદરા, કચ્છ

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી ધર્મેન્દ્ર શામજી જેસર
પ્રમુખશ્રી


શ્રી ભૂપેન્દ્ર હસમુખલાલ મહેતા
ઉપપ્રમુખશ્રી


શ્રી વિશ્રામ રાજદે ગઢવી
માનનીય સેક્રેટરી (મંત્રીશ્રી)


શ્રી અવિનાશ જે.ભટ્ટ
સહમંત્રીશ્રી


શ્રી રેવાલાલ કરમશી પાટીદાર
ખજાનચીશ્રી


શ્રી તુલસીદાસભાઈ એન. વાલી
ઈ.ઓડીટરશ્રી


કુંવરજીભાઈ નાનજીભાઈ કેનિયા
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી


શ્રી હિંમતલાલ વીરજી ગણાત્રા
સભ્યશ્રી


શ્રી મહેન્દ્રભાઈ કે.મોરળીયા
સભ્યશ્રી


શ્રી સુનીલભાઈ જનકલાલ મહેતા
સભ્યશ્રી


શ્રી નવિનચંદ્ર નેમચંદ મહેતા
સભ્યશ્રી


શ્રી શામજીભાઈ એન.પટેલ
સભ્યશ્રી


શ્રી ભાઈલાલભાઈ નારાયણજી ચોપાણી
સભ્યશ્રી


શ્રી દામજી લાલજી શાહ (એન્કરવાલા )
ટ્રસ્ટીશ્રી


શ્રી પ્રવિણચંદ્ર મોરારજી કેનિયા
ટ્રસ્ટીશ્રી


શ્રી મુળચંદભાઈ કરમચંદ શેઠ
ટ્રસ્ટીશ્રી


શ્રી પ્રકાશભાઈ એચ.શેઠ
ટ્રસ્ટીશ્રી